Spacer nylon for the Lip Seal 16.5 X 24 X 28

ENTRETOISE NYLON 16.5 X 24 X 28